Kurumsal

Kurumsal > KVKK Bilgilendirme Formu

KVKK Bilgilendirme Formu


BEYSUKENT KOLEJİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU [T1] 
 
Yavuz Beysukent Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Reklam Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Beysukent Koleji”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.
 
KVKK madde 11 uyarınca, Beysukent Koleji’ne başvurarak kişisel verileriniz işlenip işlenmediği ve işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğini öğrenme, işleme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ile ilgili bilgi edinme haklarına sahipsiniz.
 
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden [T2] biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.
 
No. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken
1 Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) Angora Bulvarı 2687. Sokak No:7 Çayyolu Çankaya/ANKARA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2 Noter yoluyla tebligat Angora Bulvarı 2687. Sokak No:7 Çayyolu Çankaya/ANKARA
 
Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yavuzbeysukentegitimdanismanlik.anadolulisesi@hs01.kep.tr E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.
4 E-posta yöntemiyle
 
Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.
 
Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.
 
İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. [T3] 
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
Veri Sorumlusu:
Yavuz Beysukent Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Reklam Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Angora Bulvarı 2687. Sokak No:7 Çayyolu Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 225 21 11
https://www.beysukentkoleji.com
 
 
 

 
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
 
Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Ad:  
Soyad:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  
Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)  
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
 
 
Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):  
Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:  □ Adresime gönderilmesini istiyorum.
 □ E-posta gönderilmesini istiyorum.
 □ Elden teslim almak istiyorum.
 
 


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca işin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.   
 
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)       :
Adı Soyadı                                              :
Başvuru Tarihi                                         :
İmza                                                        :
 

KVKK Formunu indirebilir ve bilgi@beysukentkoleji.com adresine gönderebilirsiniz. İNDİR